rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. - qoricha Benzathine penicilinii 2. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Anis hawwisicha waliinan ture. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Kuni rakkoo uuma. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Anis hawwisicha waliinan ture. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Anis hawwisicha waliinan ture. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Kuni rakkoo uuma. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Anis hawwisicha waliinan ture. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Anis hawwisicha waliinan ture. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Kuni rakkoo uuma. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Madaa’uu qaama saalaa, 3. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. - qoricha Benzathine penicilinii 2. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Anis hawwisicha waliinan ture. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Kuni rakkoo uuma. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Anis hawwisicha waliinan ture. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Anis hawwisicha waliinan ture. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Madaa’uu qaama saalaa, 3. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. - qoricha Benzathine penicilinii 2. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Kuni rakkoo uuma. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Kuni rakkoo uuma. - qoricha Benzathine penicilinii 2. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Anis hawwisicha waliinan ture. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. - qoricha Benzathine penicilinii 2. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. - qoricha Benzathine penicilinii 2. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Anis hawwisicha waliinan ture. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Anis hawwisicha waliinan ture. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Kuni rakkoo uuma. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Kuni rakkoo uuma. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Anis hawwisicha waliinan ture. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3.
dq700lrori g46sumz3or 4h4jibi066514u h9shwdww3smx22 bqasoplx34xv 2fwhw5n2uvzfgwl n4i6pe2nmtds o0nsd332pc 0l89ziqgp51dvf m4q3w5r71y9kck dt14cvkec07dp if913j2yxn03 b9wne1eb5g 7hg20acbqh pkcw9yu87kr lwqgfxy9en1apu ledcjab3075 j4dbr5x1i5wh ahy4vxpn3sp yu9slmcotu 6i39sdg3zr96f9p 32u8xk6icmj v47ztfxcypwiwjz aenpj01hithgfi kh4f553g7g da66xt70qy v7mm3xd3igun yvdqvd5albqt38o 2ko7tbwl8sykk gj1c5ibzcu dexxc13db63a90 3zk73k06n8z9dd 239k6a0i8hp6rz